Submit a Ticket

About our team

Бүх үл тохирлыг энд бүртгэнэ

  • Бүрэн гүйцэд бөглөнө
  • Шийдвэрлэх хүртэл лавлана
  • Хариуцсан эзэнийг заавал бичнэ
  • Сар бүр нэгдсэн хурал хийнэ